TAXI POCKET” LICENCES NOLĪGUMS TAKSOMETRU UZŅĒMUMAM

 1. DEFINĪCIJAS
  1. Uzņēmums – sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA „Taxi Pocket”, kas nodibināta un reģistrēta Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā, reģistrācijas numurs 40103877800, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 94A, Rīga, Latvija.
  2. Programmatūra – Uzņēmumam piederoša mobilā lietojumprogrammatūra „Taxi Pocket”, kas personām, kam nepieciešami taksometra pakalpojumi, ar mobilo iekārtu palīdzību ļauj attiecīgo pieprasījumu nodot taksometra pakalpojumu sniedzējiem.
  3. Pakalpojums – taksometra klientiem un taksometra pakalpojumu sniedzējiem nodrošinātā Programmatūras palīdzība.
  4. Klients – persona, kas pasūta taksometra pakalpojumu, izmantojot Programmatūru.
  5. Licence – tiesības lietot Programmatūru saskaņā ar Nolīgumu.
  6. Licences ņēmējs – juridiska persona, kas sniedz taksometra pakalpojumus reģistrētajā teritorijā.
  7. Vadītājs – persona, kas pamatojoties uz darba, pakalpojuma vai līdzīga līguma pamata Licences ņēmējam sniedz taksometra pakalpojumu.
  8. Vispārīgie noteikumi – šie Uzņēmuma sagatavotie vispārīgie licences nolīguma noteikumi.
  9. Nolīgums – līgums starp Uzņēmumu un Licences ņēmēju par Programmatūras izmantošanu atbilstoši šiem Vispārīgajiem noteikumiem un citiem noteikumiem un nosacījumiem, uz kuriem šajā līgumā veikta atsauce, kā arī citi noteikumi, par kuriem nākotnē starp Uzņēmumu un Licences ņēmēju tiks noslēgta vienošanās.
 • Interneta vietne – Uzņēmuma interneta vietne ar adresi taxipocket.lv.
 • Cenrādis – „Taxi Pocket” cenrādis, kurā norādīta maksa, kas Licences ņēmējam jāmaksā Uzņēmumam.
 • Pasūtījuma maksa – maksa, ko Licences ņēmējs samaksā par katru ar Programmatūras palīdzību veikto Klienta pasūtījumu Licences ņēmējam vai Vadītājam.
 1. LĪGUMA NOSLĒGŠANA
  1. Šeit minētie noteikumi un nosacījumi sastāda juridisku vienošanos starp Licences ņēmēju un Uzņēmumu. Lai izmantotu Pakalpojumu un ar to saistīto Programmatūru, Licences ņēmējam jādod piekrišana turpmāk tekstā minētajiem noteikumiem un nosacījumiem. Izmantojot un saņemot pakalpojumus, ko Uzņēmums nodrošina Licences ņēmējam, kā arī lejupielādējot, instalējot un izmantojot saistīto Programmatūru, ko nodrošina Uzņēmums ar mērķi ļaut Licences ņēmējam izmantot Pakalpojumu, Licences ņēmējs ar šo skaidri atzīst un piekrīt šī Nolīguma noteikumu un nosacījumu saistībām, kā arī jebkuriem šī Nolīguma grozījumiem un papildinājumiem, kas laiku pa laikam tiek publicēti interneta vietnē vai ar Pakalpojuma palīdzību.
  2. Uzņēmums nesniedz transporta pakalpojumus, un Uzņēmums nav pārvadātājs. Transporta pakalpojumu piedāvāšana ir trešās personas – transporta pakalpojumu sniedzēja, vadītāja vai transportlīdzekļa operatora pārziņā, to plānošanai var izmantot Programmatūru vai Pakalpojumu. Uzņēmums piedāvā informāciju un metodi, kā saņemt šīs trešās personas transporta pakalpojumus, taču tā nesniedz un tai nav nodoma sniegt transporta pakalpojumus vai darboties kā pārvadātājam. Uzņēmums neuzņemas atbildību par transporta pakalpojumiem, ko Licences ņēmējam sniegušas šīs trešās personas.
 2. PĀRSTĀVĒŠANA UN GARANTIJAS

Izmantojot Programmatūru vai Pakalpojumus, Licences ņēmējs apliecina un garantē, ka Licences ņēmējs ir likumīga un reāli pastāvoša akciju sabiedrība, kas ir tiesīga slēgt šo Nolīgumu. Izmantojot Programmatūru un Pakalpojumus, Licences ņēmējs (ieskaitot visus Vadītājus) apliecina, garantē un piekrīt:

 1. Licences ņēmējs ir rūpīgi izlasījis un pilnībā izpratis Vispārīgos Noteikumus, ieskaitot visus šeit minētos pienākumus, kas rodas Licences ņēmējam;
 2. uzņemties saistības un ievērot noteikumus un nosacījumus, kādi minēti šajos Vispārīgajos Noteikumos un Nolīgumā;
 3. ievērot visas vietējās likumdošanas prasības, kas saistītas ar taksometra/pasažieru pārvadājumu pakalpojumu nodrošināšanu, un ir vienpersoniski atbildīgs par šo vietējo likumdošanas prasību pārkāpšanu;
 4. Licences ņēmējam (ieskaitot visus Vadītājus) ir derīga motorizētā transportlīdzekļa/ pasažieru transportlīdzekļa apdrošināšanas polise vai civiltiesiskās apdrošināšanas polise (nozarei atbilstošā garantijas apmērā) un/vai uzņēmējdarbības apdrošināšana, kas segtu jebkādus iespējamos zaudējumus, kas saistīti ar taksometra/pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu;
 5. Licences ņēmējs (ieskaitot visus Vadītājus) ir vienpersoniski atbildīgs par visiem ar motorizētā transportlīdzekļa/pasažieru transportlīdzekļa vadīšanu un/vai taksometra/pasažieru pārvadājuma pakalpojumu sniegšanu saistītajiem zaudējumiem, ieskaitot, taču neaprobežojoties ar miesas bojājumiem, nāvi un īpašuma sabojāšanu.
 6. Licences ņēmējs izmantos Pakalpojumu vai Programmatūru tikai likumīgiem mērķiem; Licences ņēmējs neizmantos Pakalpojumus nelikumīgu materiālu nosūtīšanai vai glabāšanai, vai krāpnieciskos nolūkos.
 7. Licences ņēmējs neizmantos pakalpojumu vai Programmatūru, lai radītu traucējumus, apgrūtinājumu vai neērtības, nedz arī izdarīs viltus pasūtījumus;
 8. visa Uzņēmumam sniegtā informācija ir precīza, pareiza un pilnīga;
 9. nesniegs pilnvaras citām personām izmantot Licences ņēmēja kontu, nedz arī nenodos to nevienai citai personai (izņemot Vadītājus);
 • Pakalpojumu un Programmatūru izmantos tikai Licences ņēmēja paša vajadzībām un neveiks to tālākpārdošanu trešajai personai;
 • turēs drošībā un slepenībā sava konta paroli un visus Uzņēmuma sniegtos identifikācijas datus, kas ļauj piekļūt Pakalpojumam un Programmatūrai;
 • nepavairos un neizplatīs Programmatūru vai citu „Taxi Pocket” saturu bez iepriekšējas Uzņēmuma rakstiskas piekrišanas;
 • pilnībā piekrīt Uzņēmuma konfidencialitātes politikai, kāda atspoguļota Interneta vietnē (http://taxipocket.com/privacy-policy/);
 • Licences ņēmēja Vadītājiem ir derīga transportlīdzekļa vadītāja apliecība un viņi ir pilnvaroti vadīt motorizētu transportlīdzekli, un viņiem ir visas atbilstošās licences, atļaujas un pilnvarojumi sniegt transporta pakalpojumus trešajām personām, visa veida jurisdikcijā, kurā tiek izmantoti Pakalpojumi vai Programmatūra;
 • Licences ņēmējam un viņa Vadītājiem pieder vai ir juridiskas tiesības izmantot transportlīdzekli, kuru paredzēts izmantot pasažieru uzņemšanai, un šis transportlīdzeklis ir labā darbā stāvoklī un atbilst nozares drošības standartiem un jebkādām citām prasībām, kādas ietvertas likumdošanas aktos par šāda veida transportlīdzekļiem.
 • izmantos tikai piekļuves punktu vai 3G datu kontu (AP), kuru ir pilnvarots izmantot;
 • nekādā veidā nemēģinās izdarīt kaitējumu Pakalpojumam vai Programmatūrai;
 • netraucēs tīkla darbību.
 1. PROGRAMMATŪRA UN ATBALSTS
 2. Programmatūra ļauj Licences ņēmējam un Vadītājiem saņemt pasūtījumus no Klientiem, kam interesē Licences ņēmēja sniegtie taksometra pakalpojumi. Uz pasūtījumiem Licences ņēmējs un Vadītāji var atbildēt, izmantojot Programmatūru. Šaubu kliedēšanai – Uzņēmums negarantē Klienta pieprasījuma apstiprinājumu, un Uzņēmumu nekādā veidā nevar uzskatīt par personu, kas rīkojas Klienta vārdā vai pārstāv viņa intereses.
 3. Papildu informāciju par Programmatūru, lūdzu, skatīt Interneta vietnē.
 4. Pilnīga un laicīga Pasūtījuma maksas samaksāšana piešķir Licences ņēmējam tiesības saņemt atbalsta pakalpojumus no Uzņēmuma (darba dienās 09:00 – 18:00 pēc Latvijas laika) un Pasūtījumus no Klientiem (kā aprakstīts turpmāk tekstā). Atbalsta pakalpojumi pieejami kopš Nolīguma noslēgšanas dienas un tiek pārtraukti vienlaikus ar Nolīguma pārtraukšanu. Ja Licences ņēmējs kavē kāda maksājuma izpildi, Uzņēmumam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma bloķēt un/vai izdzēst Licences ņēmēja un Vadītāju kontus.
 5. Uzņēmums dara visu iespējamo, lai nodrošinātu Programmatūras nevainojamu darbību. Uzņēmums nekavējoties reaģēs un novērsīs visus ar Programmatūru un tās darbību saistītos defektus un pēc pirmā pieprasījuma no Licences ņēmēja puses, nekavējoties izlabos nepatiesu vai maldinošu informāciju par Licences ņēmēju.
 6. LICENCES PIEŠĶIRŠANA
  1. Ar šo Uzņēmums piešķir Licences ņēmējam, Nolīguma paredzētajā kārtībā, neekskluzīvu licenci izmantot Programmatūru atbilstoši šī nolīguma noteikumiem.
  2. Licences ņēmējs ir pilnvarots piešķirt Vadītājiem apakšlicenci izmantot Programmatūru atbilstoši šī nolīguma noteikumiem. Lai kliedētu šaubas – Licences ņēmējam nav tiesību piešķirt Programmatūras licenci vai apakšlicenci nevienai citai personai, izņemot Vadītājus, un/vai piešķirt Programmatūras licenci vai apakšlicenci nevienai trešajai personai.
  3. Licences ņēmējs Uzņēmumam veic maksājumus atbilstoši Vispārīgo noteikumu 6. nodaļai.
  4. Licence tiek piešķirta uz neierobežotu laiku.
  5. Piešķirtā Licence un Licences ņēmēja izsniegtās apakšlicences tiek automātiski atsauktas vienlaikus ar Nolīguma pārtraukšanu. Pēc Nolīguma pārtraukšanas Licences ņēmējam un Vadītājiem nekavējoties jāpārtrauc Programmatūras izmantošana, un Uzņēmumam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma bloķēt un izdzēst Licences ņēmēja un Vadītāju personīgos kontus.
  6. Visas Programmatūras autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības, ieskaitot programmatūras kodu un datu bāzi, pieder Uzņēmumam, un tās aizsargā autortiesību un/vai tirdzniecības noslēpuma likumi un starptautiskās līgumsaistības. Licences ņēmējs neiegūst nekādas īpašuma tiesības uz Programmatūru vai saistītajiem dokumentiem.
 7. LICENCES MAKSA
  1. Licences ņēmējs vai Vadītājs maksā par katru Klienta pasūtījumu, ko Licences ņēmējs vai Vadītājs pieņēmis izmantojot Programmatūru (saukta arī par Pasūtījuma maksu).
  2. Visas Cenrādī (1. pielikums) norādītās maksas ir bez pievienotās vērtības nodokļa (saīsinot – PVN). Laiku pa laikam Cenrādis var mainīties un Uzņēmums paziņos Licences ņēmējam par grozījumiem vismaz 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš, izvietojot grozīto Cenrādi Interneta vietnē.
  3. Licences ņēmējs vai Vadītājs Uzņēmumam maksā Licences maksu par katru pieņemto Klienta pasūtījumu, veicot automātisku maksājumu no depozīta krājumiem, kas tiek glabāti Licences ņēmēja vai tā Vadītāja virtuālajos kontos. Licences ņēmējs un Vadītāji veiks nepieciešamās darbības, lai uzturētu pietiekamu depozīta krājumu apjomu, kas nepieciešams, lai izpildītu savas šajā nolīgumā minētās saistības pret Uzņēmumu. Par depozīta krājumiem Licences ņēmējam un Vadītājiem netiek maksāti nekādi ienākuma procenti.
  4. Maksājot ar kredītkarti Licences ņēmējam nav tiesības saņemt nekādu līdzekļu atmaksu (tas ir spēkā arī tad, ja Licences ņēmējs ir veicis Licences maksas priekšmaksājumu, bet Nolīgums tiek pārtraukts).
 8. LICENCES ŅĒMĒJA UN VADĪTĀJU SNIEGTIE TAKSOMETRA PAKALPOJUMI
  1. Licences ņēmējs ar šo garantē, ka Licences ņēmējs un Vadītāji sniegs taksometra pakalpojumus atbilstoši likumdošanas prasībām, kas ir spēkā teritorijā, kur Licences ņēmējs ir reģistrēts un veic iepriekšminēto darbību, kā arī garantē, ka Licences ņēmējam un Vadītājiem ir visas licences, atļaujas un citi nepieciešamie dokumenti taksometra pakalpojumu sniegšanai. Licences ņēmējs un Vadītāji ir pilnībā atbildīgi par šo likumdošanas prasību pārkāpumiem.
  2. Licences ņēmējam un Vadītājiem taksometra pakalpojumi jānodrošina profesionālā veidā saskaņā ar uzņēmējdarbības ētiku, kas attiecināma uz taksometra pakalpojumu sniegšanu, un jācenšas izpildīt Klienta pasūtījumu Klientam visizdevīgākajā veidā.
  3. Ja ir šāda vienošanās, Licences ņēmējs pilnvaro Uzņēmumu iekasēt maksājumus no Klientiem par saņemtajiem taksometra pakalpojumiem, izmantojot Programmatūru vai citus elektroniskās norēķināšanās veidus. Visus skaidras naudas maksājumus iekasē tikai Vadītāji.

 

 1. ATBILDĪBA
  1. Uzņēmums un/vai tā meitas uzņēmumi nav atbildīgi par zaudējumiem, kas var rasties Licences ņēmējam vai Vadītājiem saistībā ar Nolīgumu vai saistībā ar Programmatūras izmantošanu, ieskaitot, taču neaprobežojoties ar:
 2. tiešiem vai netiešiem finansiāliem zaudējumiem;
 3. zaudējumiem, kas skar uzņēmējdarbību, līgumus, kontaktus, uzņēmējdarbības prestižu, reputāciju, un zaudējumiem, kas var rasties pārtraucot uzņēmējdarbību;
 4. informācijas pazaudēšanu vai neprecizitāti; kā arī cita veida zaudējumiem.
  1. Uzņēmums un/vai tā meitas uzņēmumi nav atbildīgi par Klienta darbībām vai bezdarbību, izmantojot Programmatūru, un neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas var rasties Licences ņēmējam vai Vadītājiem Klientu darbības vai bezdarbības rezultātā.
  2. Uzņēmums nav atbildīgs par Programmatūras atbilstošu darbību un zaudējumiem, kas tās rezultātā var rasties Licences ņēmējam vai Vadītājiem. Uzņēmumam ir tiesības pēc saviem ieskatiem apturēt Licences ņēmēja un Vadītāja Programmatūras izmantošanu, ja Licences ņēmējs vai Vadītāji izmanto Programmatūru ar nesaderīgu vai neatļautu ierīci.
  3. Uzņēmums neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas var rasties Klientiem saistībā ar Licences ņēmēja vai Vadītāju sniegtajiem taksometra pakalpojumiem.
  4. Uzņēmuma pienākumu nepildīšana ir attaisnojama, ja to izraisījusi nepārvarama vara (force majeure). Force majeure ir apstākļi, ko Uzņēmums nevar ietekmēt un kuru iestāšanos Nolīguma noslēgšanas brīdī nevarēja paredzēt, no tiem izvairīties vai pārvarēt šo apstākļu radītos šķēršļus vai sekas.
  5. Licences ņēmējs un Vadītāji ir pilnībā atbildīgi par Nolīguma noteikumu pārkāpumiem un/vai citu likumdošanas prasību pārkāpumiem, un viņiem nekavējoties šie pārkāpumi jāpārtrauc un jāatrisina, tiklīdz ir saņēmuši šādu prasību no Uzņēmuma vai valsts, vai citas amatpersonas.
  6. Licences ņēmējs un Vadītāji ir pilnībā atbildīgi par visiem tiešajiem vai netiešajiem zaudējumiem, kas var rasties Uzņēmumam vai tā meitas uzņēmumiem saistībā ar Nolīguma noteikumu pārkāpšanu un/vai Programmatūras izmantošanu, un/vai Licences ņēmēja vai Vadītāju sniegtajiem taksometra pakalpojumiem. Ja Uzņēmumam tiek radīti zaudējumi, Licences ņēmējs un Vadītāji kopīgi pilnībā kompensē Uzņēmumam šos zaudējumus 7 (septiņu) dienu laikā pēc tam, kad Licences ņēmējs vai Vadītāji saņēmuši atbilstošo pieprasījumu.
  7. Licences ņēmējs un Vadītāji ir pilnībā atbildīgi par visiem tiešajiem vai netiešajiem zaudējumiem, kas Klientam vai jebkurai citai trešajai personai var rasties, izmantojot Licences ņēmēja vai Vadītāja sniegtos taksometra pakalpojumus. Ja Klients iesniedz prasību pret Uzņēmumu saistībā ar Licences ņēmēja vai Vadītāju sniegtajiem taksometra pakalpojumiem, tad Licences ņēmējs un Vadītāji kopīgi pilnībā kompensē Uzņēmumam šos zaudējumus 7 (septiņu) dienu laikā pēc tam, kad Licences ņēmējs vai Vadītāji saņēmuši atbilstošo pieprasījumu.
  8. Ja Uzņēmumu pilnvaro iesniegt prasību pret Licences ņēmēju vai Vadītājiem, arī tad Licences ņēmējam un Vadītājiem kopīgi jākompensē Uzņēmumam visi zaudējumi, kas radušies saistībā ar juridiskajiem pakalpojumiem un prasības iesniegšanu par zaudējumu kompensāciju.
 5. PERSONAS DATU APSTRĀDE
  1. Licences ņēmējs un Vadītāji personīgos datus apstrādās tikai atbilstoši Uzņēmuma konfidencialitātes politikai, kas ir pieejama Interneta vietnē (http://taxipocket.com/privacy-policy/).
 6. MIJIEDARBĪBA AR TREŠAJĀM PUSĒM
  1. Uzņēmums var balstīties uz trešo pušu reklāmām vai mārketinga paziņojumiem, kas tiek piegādāti izmantojot Programmatūru vai Pakalpojumu vai citus mehānismus, lai subsidētu Programmatūru vai Pakalpojumu. Piekrītot šiem noteikumiem un nosacījumiem, Licences ņēmējs piekrīt saņemt šādas reklāmas un mārketinga paziņojumus. Ja Licences ņēmējs nevēlas saņemt šādas reklāmas, Licences ņēmējam par to mums jāpaziņo rakstiski.
 7. NOLĪGUMA TERMIŅŠ UN DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA
  1. Līgums stājas spēkā, tiklīdz Licences ņēmējs nospiež pogu „PIEKRĪTU” šo Vispārīgo noteikumu beigās vai paraksta nolīgumu drukātā formā.
  2. Licences ņēmējs var pārtraukt Nolīgumu jebkurā brīdī, par to Uzņēmumam paziņojot vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš.
  3. Uzņēmums var pārtraukt Nolīgumu jebkurā brīdī, par to paziņojot Licences ņēmējam vismaz 3 (trīs) kalendārās dienas iepriekš.
  4. Uzņēmumam ir tiesības nekavējoties pārtraukt Nolīgumu bez iepriekšēja paziņojuma, ja Licences ņēmējs un/vai Vadītāji pārkāpj Nolīguma noteikumus un/vai saistītos likumus vai noteikumus.
  5. Pēc Nolīguma pārtraukšanas Licences ņēmējam un Vadītājiem nekavējoties jāpārtrauc Programmatūras izmantošana, jāatdod Uzņēmumam visas Programmatūras kopijas un jāizdzēš Programmatūra no Licences ņēmēja un Vadītāju sistēmām un ierīcēm. Licences ņēmējam un Vadītājiem jāizdzēš arī visa informācija par Klientiem, ko Licences ņēmējs un/vai Vadītāji saņēmuši saistībā ar Programmatūras izmantošanu.
 8. GROZĪJUMI
  1. Uzņēmums jebkurā brīdī var mainīt Vispārīgos noteikumus, publicējot to pārstrādāto versiju Interneta vietnē. Vispārīgo noteikumu spēkā stāšanās datums jānorāda Vispārīgo Noteikumu beigās.
  2. Ja Licences ņēmējs nepiekrīt iepriekšminētajiem grozījumiem, tad viņam nekavējoties par to ir jāiesniedz rakstisks paziņojums un jāpārtrauc Programmatūras izmantošana. Šādā gadījumā Nolīgums tiek uzskatīts par pārtrauktu kopš dienas, kad Uzņēmums ir saņēmis šo paziņojumu. Ja Licences ņēmējs un/vai Vadītāji turpina izmantot Programmatūru pēc dienas, kad iepriekšminētie grozījumi stājušies spēkā, tad ir uzskatāms, ka Licences ņēmējs ir piekritis šiem grozījumiem.
 9. SAISTĪTĀ LIKUMDOŠANA UN TIESAS JURISDIKCIJA
  1. Šo nolīgumu regulē un tas ir izveidots un nostiprināts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, nepārkāpjot likumdošanas principus vai Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem.
  2. Visas domstarpības, kas varētu rasties saistībā ar šo Nolīgumu, vai nu attiecībā uz tā esamību, spēkā esamību, interpretāciju, darbību, pārkāpumu, apturēšanu vai citādi, risina sarunu ceļā.

 

 1. KONTAKTINFORMĀCIJA
  1. Licences ņēmējam ir pienākums nekavējoties paziņot Uzņēmumam par izmaiņām Licences ņēmēja kontaktinformācijā, un Licences ņēmējs garantē, ka tiks sniegta precīza un aktuāla kontaktinformācija.
  2. Uzņēmuma kontaktinformācija ir pieejama Interneta vietnē.
 2. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
  1. Ja kāds no Nolīguma noteikumiem ir neizpildāms, puses šo noteikumu aizstāj ar izpildāmu noteikumu, kas aptuveni atbilst skartā noteikuma nolūkam un ekonomiskajai ietekmei. Ja kāda no pusēm neizpilda vai kavējas izpildīt kādu no Nolīguma noteikumiem, to nevar uzskatīt par atbrīvojumu no šī noteikuma.
  2. Licences ņēmējs nevar nodot pēctecībā šo Nolīgumu vai savas šajā Nolīgumā ietvertās tiesības vai pienākumus, ja vien Nolīgumā nav minēts citādi.
  3. Šī Nolīguma ietvaros nepieciešamie paziņojumi ir pienācīgi nodoti tad, ja: (i) tie ir nodoti personīgi, (ii) nosūtīti ar kurjera starpniecību, saņemot piegādi apliecinošu dokumentu, (iii) tie ir nosūtīti ierakstītā vēstulē vai (iv) nosūtīti e-pastā, saņemot apliecinājumu par saņemšanu.

„TAXI POCKET” LICENCES NOLĪGUMS TAKSOMETRU UZŅĒMUMAM, 1. versija; datums, kad stājas spēkā – 13.03.2015

 

Select your region

International Latvia Latvia (русский язык) South Africa
Close